Kanske är slutet nära för friskolorna?

maj 30, 2013

Idag kom beskedet från John Bauer-skolornas ägare att de ska lägga ner skolor med över 10 000 elever. Kanske kommer någon annan att ta över driften av skolorna men några garantier ges inte. Risken är överhängande att många elever kommer att drabbas hårt!

Jo, jag har varit friskolemotståndare ända sedan diskussionen tog fart på allvar nån gång under 80-talet. Jag tyckte och tycker att jag hade goda argument men jag är säker på att om jag då hade påstått att det som hänt de senaste åren skulle kunna hända så hade jag inte blivit trodd. Och min egen fantasi räckte absolut inte till att hitta på alla dessa oerhört allvarliga missförhållanden som faktiskt inträffat och som nu drabbar eleverna som valt John Bauer.

Ett av de viktigare missförhållandena är att missförhållandena länge har dolts. Kraven på personalens lojalitet har varit höga. Dessutom var ju ett av de ursprungliga syftena att åstadkomma större mångfald och därför byggdes systemet med stor frihet för varje skola att utforma sin egen verksamhet inom ganska vida ramar. Nu är det istället kontrollen som tycks blivit själva målet med verksamheten.

De mycket tandlösa förslag som sex partier enats om i friskolekommittén kommer givetvis inte att räcka för att bryta den mycket negativa utvecklingen och definitivt inte för att göra situationen acceptabel. Nu verkar väl frågan snarare vara vilka som är beredda att slåss för fortsatt friskoleverksamhet.

Visst har reglerna efterhand skärpts och en del av dessa mer strängta regler ska nu tillämpas bär nya ägare kan komma att bli aktuella för de skolor som nu John Bauers ägare drar sig ur. Det kommer knappast att bli någon enkel avvägning. Högra krav på nya ägare kan ju få väldigt drastiska effekter för de elever som just nu går på skolorna. En gissning är att nästan alla kommer att godkännas.

Tyvärr har stora delar av massmedia länge gått vilse i skolfrågan. Någon egentlig granskning av friskolesystemet dröjde mycket länge och de offentliga rapporter som pekade på problem och brister uppmärksammades knappast alls. Och fortfarande framhålls kommunaliseringen som en viktig delförklaring till problemen i skolan, nästan alltid utan något om helst försök att försöka förklara hur det hänger ihop. För massmedia räcker det ofta att kommunaliseringen rent tidsmässigt kom ungefär samtidigt som friskolesystemet och rätten att välja skola.

Men troligen är ett mer allmänt uppvaknande väldigt nära förstående. Alla som ska välja skola kommer naturligtvis att tänka  minst ett varv till.

Här kan du läsa mer:

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article16875945.ab

 http://www.dn.se/ekonomi/jb-koncernen-lagger-ned-skolor

 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkopingsnytt/jb-koncernen-lagger-ner-i-hela-landet

 


Det bidde inte ens en tumme!

maj 23, 2013

Under flera månader har ddet kommit många kritiska rapporter om det svenska systemet med friskolor och det fria skolvalet. Det har handlat både om enskilda exempel med också mer systematiskt kritik. Därför fanns det nog anledning att tro att friskolekommittén skulle komma med ett förslag som, åtminstone på några punkter, skulle kunna minska problemen. Men, så blev det inte alls. Givetvis har många kritiska rapporter kommit också tidigare.

Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har nu gjort upp om friskolorna. Och det är en uppgörelse som innebär i stort sett oförändrade villkor men givetvis några kosmetiska förslag. Mest märkligt är förstås att Socialdemokraterna kan göra upp om att verksamheten ska fortsätta som tidigare. Det var ju en av de stora frågorna på den nyligen genomförda partikongressen och där blev beslutet bland att kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vilka friskolor som ska få starta.

Ett av de stora problemen med friskolesystemet är förstås den segregation som de lett till och som faktiskt är inbyggt i själva systemet. Ett annat viktigt problem är den utarmningen av servicen och verksamheten i socialt och ekonomiskt svagare områden som också är en direkt följd av systemet. Det är både landsbygd, mindre orter och förorter som har drabbats. Ett ökat inflytande för kommunerna skulle möjligen kunna begränsa de problemen, men något sådant blir det nu inte.

Det är uppenbart att de sex partier som nu har gjort upp inte vill eller vågar stöta sig med friskolesystemets försvarare. Tvärtom så väljer de att snarast hylla systemet som ett sätt att förbättra den svenska skolan. (Hur har de läst de senaste månadernas redovisningar, bland annat från skolverket). Så här skriver de i början av den gemensamma texten:

”Friskolorna har kommit för att stanna. Kommittén anser att möjligheten att välja skola är av stort värde, både för den enskilde eleven och för att stimulera utvecklingen inom skolväsendet. Därför villkommittén slå vakt om det fria skolvalet.” Läs hela uppgörelsen här.

Det är tydligt att det bara är Vänsterpartiet som är berett att stå för en skola som syftar till rättvisa och alla barns och ungdomars lika rätt till en bra utbildning. Förmodligen är tanken med friskolekommitténs förslag nu att försöka få undan denna viktiga fråga från nästa års val. Jag hoppas att vi är många som ska arbeta för att det inte alls blir så.

Läs skolverkets lägesbedömning: http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-en-likvardig-skola-1.198472

Skolverket skriver bland annat:

”Skolvalet är ett genuint dilemma. Att kunna välja skola kan vara positivt för den enskilde eleven men skolvalet riskerar att missgynna elever vars föräldrar inte gör ett aktivt val.

Konkurrensen mellan skolor kan stimulera till ökad kvalitet, men samtidigt bidrar sannolikt det fria skolvalet till ökade skillnader mellan skolor och därmed till minskad likvärdighet.”

Inget av detta har de sex partierna försökt att bry sig om uppgörelsen!

Eller en av de många artiklar som skrevs med anledning av Vetenskapsakademins rapport om skolvalet och friskolor: http://www.arbetarbladet.fi/kultur/11092-f-rsk-rv-rning-f-r-vinstdrivn-frisk-l-r

Där skrivs bland annat:

”De har också visat hur det fria skolvalet i kombination med den privatiserade skolan bidrar till att driva på segregationen, öka klyftorna, försämra skolresultaten och bryta sönder den sociala sammanhållningen.”

Inte heller detta tycks ha gjort intryck på något av de sex partierna som idag har gjort upp. Det är upprörande men också lite konstigt.

En komplettering: Nu har Socialdemokraterna redovisat att de har ett särskilt yttrande till friskolekommitténs betänkande där som  Ibrahim Baylanförklarar så här: ”Det som vi inte kommit överens om i kommittén kommer vi socialdemokrater fortsätta att driva. Vi vill minska skolsegregationen och förhindra den överetablering av skolor som i dagsläget leder till att elever inte får gå klart sin utbildning eftersom skolan plötsligt tvingas lägga ner. Vi menar att vi gemensamt måste ta ett större ansvar och förhindra att detta inträffar. Därför måste kommunerna få ett avgörande inflytande över vilka nya fristående skolor som etableras.”

Det är bra att Socialdemokraterna åtminstone påstår sig vilja driva detta men mycket märkligt är det att detta inte redovisades vid den första informationen som las ut på Socialdemokraternas hemsida (som jag utgick från i min text). Dessutom blir det väldigt svårt att förstå varför Socialdemokraterna har gjort upp om en så viktig är olöst – eller är det så att den inte uppfattas som viktig.


Arbetslösa som handelsvara.

maj 14, 2013

Jo, jag trodde nog att jag hörde fel när SVT:s Östnytt berättade om varför den ekonomiska föreningen Prio 1 i Norrköping gått i konkurs. Förklaringen, enligt Östnytt, är att det varit för hård konkurrens om de arbetslösa. Ja just det, företag har startat med det enda syftet att få in ersättning för de så kallade Fas 3-jobben.

Det är förstås en alldeles orimlig ordning, framförallt för de arbetslösa men också för skattebetalarna som står för ersättningen till företagen som bestämt sig för att utnyttja systemet. De kritiserade ”AMS-jobben” framstår som rena superlösningen i jämförelse med den lösning som den borgerliga regeringen tagit till. Allt tycks gå för sig om det ger vinster till privata företag.

Regeringens viktigaste linje tycks vara att det ska vara privata lösningar och därmed goda vinstmöjligheter till de företag som passar på. Coachningen har i omgångar fått välbefogad kritik och givetvis också systemet med Fas 3. Tyvärr framstår också arbetsförmedlingen i allt sämre dager, till stor del därför att också arbetsförmedlingen blivit fångade i ett system där privata lösningar ska vara huvudregeln.

Det var som sagt på Östnytt jag hörde nyheten och jag kan inte låta bli att undra hur de så lättvindigt beskrev den aktuella konkursen utan att tydligt beskriva det principiellt mycket märkliga med ett företag som ska leva på de så kallade Fas 3-placeringarna.


Vad frågade SVT?

maj 5, 2013

SVT har gjort en opinionsundersökning som de nu publicerar resultatet från. Men vad har de egentligen frågat och hur är det tänkt?

”Det finns ett kraftigt stöd bland väljarna för att låta staten ta över ansvaret för skolan från kommunerna”, skriver SVT på sin hemsida.

Men hur frågan, eller frågorna, är ställda finns ingen redovisning av. Sånt brukar vara skäl för massmedia att ifrågasätta publicering men här är det alltså ”massmedia” som beställt undersökningen men redovisar inte hur frågan formulerats.

I debatten och propagandan om skolan som public-service-företagen flitigt deltagit i har den så kallade kommunaliseringen ofta buntats ihop med friskolereformen men det var faktiskt två helt olika beslut som dessutom hade helt olika principiellt syfte. Kanske har en del som svarat haft svårt att skilja på de helt olika beslut som togs för drygt 20 år sedan. Ett beslut togs med vänstermajoritet i riksdagen och ett beslut med borgerlig majoritet i riksdagen.

En undran som inställer sig är förstås om tanken är att staten ska ta över och driva alla skolor, sköta skolbyggnader, skolskjutsar, skolmat (och mycket mera) och planera skolstrukturen i landets alla kommuner. Fram till den så kallade kommunaliseringen (1990) så hade kommunerna redan en mycket stor del av ansvaret för grundskolan och gymnasieskolan och hela ansvaret för förskolan.

Det är givetvis en viktig fråga om staten ska bygga upp lokala organisationer som ska diskutera skolfrågor med föräldrar och andra viktiga parter som har legitima intressen att påverka skolans organisation. Därför kunde det ha varit intressant att se hur SVT formulerat frågorna och vilken bakgrundsinformation som getts.

Jag vet ganska väl hur det fungerade före den så kallade kommunaliseringen och därför kan jag påstå att just kommunaliseringen inte var någon stor förändring. Det var däremot friskolereformen och systemet med det fria skolvalet som gjorde skolan till en marknad och där vi nu tydligt kan se effekterna till exempel i form av ökad segregation och ojämlikhet.

Läs gärna också mitt inlägg som jag skrev 18 april som också tar upp ”kommunaliseringen”.


Rotavdragen hotar välfärden

maj 1, 2013

Jag har skrivit det förut. Rot- och rutavdragen hotar välfärden. Rot- och rutavdragen är väldigt orättvisa.

Ikväll har Uppdrag granskning visat det (väl) alla visste; kontrollen är svår och bristfällig och det leder till att kostnaderna för rot- och rutsystemen ökar. Ska jag vara uppriktig så trodde jag nog kontrollen var lite bättre än skatteverket anser sig ha möjlighet att göra.

För någon vecka sedan beskrev P 1- programmet Kaliber att en stor del av rotjobben dessutom utförs av svart arbetskraft.

Och precis som väntat är det i första hand redan välbeställda som kan utnyttja avdragen.

Det borde vara självklart också för den här regeringen att noga fundera över om avdragen överhuvudtaget är rimliga och i så fall vilka förändringar som krävs. Tyvärr kommer nog ändå ingen sån omprövning. Rot- och rutavdragen ger helt enkelt borgarnas egna väljargrupper alltför stora fördelar.

Läs gärna mina tidigare bloggar, en av dem handlar faktiskt om just den frågan som Uppdrag granskning tog upp ikväll. Den skrevs i september 2011 så frågan är som sagt inte ny.

 

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2011/09/30/gokungen-rot/

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2012/11/30/rutavdraget-underminerar-valfarden/