Marknaden fungerar inte!

juni 28, 2013

Eftersom marknaden inte fungerar borde det vara dags att kommunalisera kommunerna.

Idag redovisar regeringens utredare Johan Höök, på DN-debatt, huvuddragen i en utredning som försöka åtgärda de värsta bristerna med privata utförare inom välfärdsområdet. Förslagen kommer knappast att lösa de viktigaste frågorna men utredningen har en mycketb intressant beskrivning av hur de så kallade valfrihetsreformerna fungerar:

”Kommuner och landsting har dock alltid det övergripande och yttersta ansvaret för verksamheten i förhållande till medborgarna. Det går inte att säga att kvalitetsbrister får lösas genom att medborgarna väljer en annan utförare. Kommunerna och landstingen måste se till att verksamheten håller den kvalitet som anges i lagar och andra föreskrifter.”

Se där – vilken spark i magen på alla tillskyndare av att införa kundvalsmodeller där själva grundtanken är att och marknadsmekanismerna leder till bra kvalitet. Jag har aldrig trott på det resonemanget en att den borgerliga regeringens utredare så grundligt skulle såga de borgerliga idéerna var kanske inte helt väntat även om verkligheten tydligt visat att det förhåller sig som Johan Höök påstår.

Därmed borde väl saken vara ganska klar. Dags att kommunalisera kommunerna! Men istället väljer Johan Höök att föreslå att verksamheterna ska kunna fortsätta drivas av privata företag med vinstintressen och samtidigt styras allt hårdare av kommunerna. Risken är uppenbar att det som blir kvar är det sämsta av två system.

Vinstintressena bli kvar och på nåt sätt måste vinsterna betalas. Brukarna eller personalen eller kanske både ock!

Ökad byråkratisering för att kontrollera och i bästa fall förhindra de värsta avarterna. Risken är uppenbar att den ökade kontrollen och byråkratiseringen försvårar möjligheten till lokala och kreativa lösningar som jag är övertygad om att vi behöver mer av. Dessutom kostar kontroll och kontrollsystem pengar! Och givetvis måste en ändamålsenlig kontroll bli mycket mer omfattande när utföraren drivs av vinstintressen.

Och inte på något sätt nämns i DN-artikeln som utredaren skrivit om hur segregationen ska hållas tillbaka eller hur kundvalsmodellerna ska kunna förenas med garantier om bra service i hela kommunen. Det finns väldigt många exempel på hur redan resurssvaga områden har ytterligare utarmats när privata aktörer skummar marknaden.

Hellre demokrati än marknad! Dags att kommunalisera kommunerna!

 

http://www.dn.se/debatt/okad-kontroll-och-insyn-over-de-privata-utforarna/


Läkaruppropet

juni 21, 2013

Det är inte bara bland unga i Husby, Skogås och Vivalla som missnöjet med regeringspolitiken jäser. Nu har också många läkare startat ett upprop som protesterar mot regeringsalliansens politik inom sjukvårdsområdet. Det är bra och det finns goda skäl att kritisera och försöka ändra ett system som i allt högre grad blivit marknadsanpassat.

Sveriges Radio och DN har idag uppmärksammat läkaruppropet som nu har samlat över 3000 namn.

Troligen skakas regeringsalliansen mer av protester från läkare än från ungdomar som det går att skicka polisen på. Dessutom handlar läkarnas protester mycket mot det som är själva kärnan i den borgerliga politiken – mer marknadstänkande. I uppropet skrivs bland annat ”Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.” Det verkar väl mycket rimligt.

Men visst skulle läkarnas agerande vinna i trovärdighet om frågan kunde breddas. Ett av de stora problem som många upplever inom sjukvården är brist på läkare på många orter. Det har lett fram till en situation som grovt och hänsynslöst har kunnat utnyttjas av så kallade stafettläkare och deras företag. Sämre och mycket dyrare vård har blivit effekten och ingen läkaropinion mot stafettläkarnas agerande har hörts.

Vi ska heller inte glömma bort att det fanns stora problem inom vården när läkarna hade betydligt större makt över vårdens organisering och ekonomi. De väldigt ekonomistiska systemen som började införas för cirka 20 år sedan var till stor del resultatet av en uppgivenhet från vårdpolitikerna i landstingen som helt enkelt inte lyckats få gehör för demokratiskt legitima krav på vårdens organisation, inriktning och effektivitet.

När vårdens resultat undersöks visar det sig också att socialt gynnade grupper får bättre vård och särskilt män. Det handlar oftast om hur det enskilda mötet mellan läkare och patient avlöper och där är sjukvården ojämlik, trots en solidarisk finansiering.

Jag stödjer fullt ut läkarnas protest mot marknadens intåg men för att läkarna ska kunna ”vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.” krävs fler förändringar som i hög grad beror på läkarkåren själv.

I Sveriges Radios inslag i morse så deltog också Heidi Stensmyren, vice ordförande Läkarförbundet oh hennes kommentarer och uttalanden gick knappast i någon riktning med mer etik och mindre affärsmässighet i vården. Hon framhöll bland annat det fria vårdvalet som en mycket positiv reform. Alltså det som lett till ytterligare utarmning av vården i mer glest befolkade områden och som dessutom självklart är en viktig bakgrund till den ökade ekonomistyrning och administration som läkaruppropet nu protesterar emot.


Kreativitet eller vinstintressen?

juni 13, 2013

Idag skriver personalen på Midhagens öppenvårdsmottagning en debattartikel i DN Stockholm. De är en tydlig bild av hur illa ekonomiska styrsystem fungerar i komplexa verksamheter. Förutom stort pappersarbete så riskerar de ekonomiska styrsystemen att ta över de bedömningar som borde göras utifrån vad som är den bästa vården. Artikeln har flera sådana intressanta exempel där risken att det blir fel beslut, vilket naturligtvis inte alltid innebär att det blir direkt dålig vård men det blir inte de bästa besluten som tas utan den mest ekonomiskt fördelaktiga för kliniken/mottagningen.

De styrsystem som alltmer används är utformade för att passa en alltmer privatiserad välfärdssektor sär skattebetalarna, förstås, ska betala men det är mellan andra parter som kommunikationen och uppgörelserna sker. Ibland så är det dessutom två väldigt ojämbördiga parter som det handlar om. Självklart är det mycket, mycket svårt och troligen omöjligt att göra ekonomiska styrsystem utan betydande nackdelar. En sådan nackdel, som också framgår av artikeln, är att det påverkar hela vårdens uppläggning och tänkande. Risken är förstås att personalens kreativitet för att utveckla en bra verksamhet och vård istället ägnas åt hur mycket pengar som möjligt ska flöda in. Troligen är det ett problem som borde uppmärksammas inom många fler områden.

Jag är övertygad om att de ekonomiska styrsystemen borde få en mycket mer begränsad roll inom välfärdssektorn. Istället borde andra styrformer prövas och utvecklas. Mer demokratisk styrning och ökad öppenhet om verksamheterna borde vara viktiga utgångspunkter för hur de offentliga välfärdssystemen ska styras. Ökat lokalt beslutsfattande borde också kunna ge möjlighet till en bra verksamhet på ett effektivt sätt. Tyvärr så verkar utvecklingen vara på väg åt det rakt motsatta hållet.

 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/den-ekonomiska-styrningen-kan-drabba-vara-patienter/