Öka debatthöjden

maj 28, 2014

Det var en felaktig avdemokratisering när Riksbanken fick en mer självständig ställning i mitten av 90-talet. Avdemokratisering är alltid fel och nu är det väl uppenbart för de flesta att resultatet har blivit en högre arbetslöshet än som varit möjlig om Riksbankens beslut kunnat prövas och ifrågasättas i demokratisk ordning. Den tidigare vice riksbankschefen, Lars E O Svensson, skriver om detta på DN-debatt idag.

Men givetvis är den höga arbetslösheten, de senaste 20 åren resultatet av en större omläggning av den ekoniska politiken och där en självständig riksbank bara är en del. Hög arbetslöshet har blivit en del av den ekonomiska polititiken och när företrädare för regeringen ger en optimistisk bild så pratar de ”förhoppningsfullt” om sex procents arbetslöshet. På 80-talet betraktades tre procent som massarbetslöshet!

Det här har jag skrivit om tidigare och egentligen var det en annan del av Lars E O Svenssons debattartikel jag tänkte kommentera. Han skriver:

”För Riksbanken finns ett unikt så kallat instruktionsförbud. Ingen annan myndighet får bestämma hur Riksbanken beslutar om penningpolitiken. Det är en viktig del av självständigheten. Men instruktionsförbudet ska förstås inte få hindra att Riksbanken kritiseras om den inte uppfyller målen för penningpolitiken. Förbudet är ju till för att Riksbanken bättre ska uppfylla målen. Det kan inte innebära att riksdag och regering tyst ska tolerera att Riksbanken åsidosätter målen.”

Jag håller helt med om detta. Just självständigheten borde möjliggöra en debatt där företrädare för riksdag och regering kan delta väldigt fritt men uppenbart har det blivit precis tvärtom. Tidigare kunde tystnad från ledande politiker motiveras med att frågan skulle kunna hamna på deras bord och att det skulle kunna vara att föregå en korrekt behandling för tidigt kommentera frågan. Nu har blivit precis tvärtom! Och det gäller inte bara Riksbanken utan det gäller också ett antal andra områden som framförallt avgörs av domstolar. Självklart ska domstolarna döma självständigt men ofta finns det ändå anledning att diskutera om det blivit ett rimligt utfall av de lagar som riksdagen och regeringen är ansvariga. Alltför ofta gömmer sig politiskt ansvariga bakom den självständighet som myndigheter och domstolar har, och ska ha, i enskilda ärenden.

En tidigare blogg om Riksbanken:

https://larsbjurstrom.wordpress.com/2007/12/19/lita-inte-pa-riksbanken/


Nyliberala boverket

maj 9, 2014

Många försöker föra fram förslag för att öka bostadsbyggandet, självklart kan tyckas så som läget ser ut på många håll. Givetvis påverkas förslagen starkt av ekonomiska intressen och vår grundläggande syn på vilket samhälle vi vill ha. Möjligen skiljer Boverket ut sig och väljer i hög grad att försöka förklara att problemet är att fel människor bor i ”rätt” bostäder och att vi kanske inte kan lösa bristen på bostäder. Eller hur ska man annars tolka deras senaste så kallade marknadsrapport. Det är mest en förklaring av att marknaden måste få styra och då kommer bristen att bestå. Men först en alldeles märklig skrivning från deras rapport: ”Den stora efterfrågan har överraskat många aktörer på bostadsmarknaden och sannolikt även politiker. Byggnadsindustrin var liten när efterfrågan tog fart, anpassad till en situation med låg efterfrågan på bostäder.” Sanningen är ju att bostadsbyggandet rasade när alliansregeringens politik slog igenom. Det tar ju några år innan ny politik slår igenom när det gäller färdigbyggda. Åren 2006 – 2008, dvs innan Reinfeldtregeringen påverkade så var byggandet betydligt högre än de följande åren. Att Boverket nu förklarar det låga bostadsbyggandet 2009 – 2012 med att ” Byggnadsindustrin var liten”. Det är verkligen ett simpelt sätt att lägga sanningen tillrätta. Alliansregeringens politik drabbade särskilt hårt byggandet av hyresrätter som nästan halverades från 2006 – 2010. Det var naturligtvis också avsikten. Nu har bristen blivit så stor så att det blivit möjligt att pressa ut högre hyror – det var naturligtvis också avsikten. Och nu hoppas marknadsförespråkarna på att bruksvärdeshyran sska avskaffas. Det är inget nytt men möjligen är det lite nytt att den statliga myndigheten Boverket tillhör pådrivarna för marknadshyror. I november kom Boverket med en mycket cynisk rapport, som jag då kommenterade. Nu har de kommit med en ny där de bland annat skriver: ”Bristen är omöjlig att bygga bort utan att vi ser över tillämpningen av bruksvärdesprincipen och reavinst-skatten vid bostadsförsäljningar. Det är dessutom dyrt att bygga och det utan tvekan mest kostnadseffektiva för att öka utbudet av bostäder är att se över hur befintliga bostäder används. Det ineffektiva utnyttjandet av våra bostäder innebär stora välfärdsförluster. Ett tecken på att våra bostäder inte används effektivt är att vi, trots obalanserna på bostadsmarknaden, har lika många bostäder att tillgå per invånare idag som 1990 och få lär hävda att bristen på bostäder var lika stor vid ingången.” Mycket kan förstås sägas om detta men uppenbart är att Boverket inte tror på bostadspolitik överhuvudtaget. Det är tydlig nyliberalism som präglar Boverkets uppfattningar. Problemen är, enligt Boverket, att inte marknaden fritt får råda. De välfärdsförluster som Boverket pratar om är att fel människor bor i en del attraktiva bostäder, nånting som de inte skulle få möjlighet till om priset skulle vara avgörande. Då skulle förstås bara de med höga inkomster bo i de mest attraktiva områdena och det är så välfärden skulle bli bättre, allt enligt de teorier som Boverket baserar sina resonemang på. Klart tycks vara att frågor om segregation och om hur samhället bäst ska kunna utvecklas är inget som Boverket bryr sig om. Deras nästa rapport borde rimligen dra slutsatsen att Boverket inte behövs. För någon dag sedan kom en arbetsgrupp inom Sveriges- kommuner och landsting med representanter för alla partier i riksdagen utom SD. Möjligen går det att säga att det är ett försök att nyansera diskussionen men arbetsgruppen förslag är långtifrån tillräckliga. Värt att lyfta fram från rapporten är

  • Kritiken mot inskränkningen av de allmännyttga bostadsföretagens möjligheter som genomfördes med en ny lag 2010. Kritiken är visserligen försiktig men dock. Då var det bara Vänsterpartiet som röstade emot.
  • Behovet av en bra kommunal markpolitik
  • De orimliga kostnadsökningarna inom bostadssektorn.

Men förslagen till lösningar är alldeles otillräckliga och kanske är det heller inte möjligt att få tillräckligt genomgripande förslag från en sjupartigrupp. På Gotland har vi, Vänsterpartiet, varit med och drivit fram bra förslag och skrivningar i bostadsförsörjningsplanen som antogs i slutet av förra året. Bland annat finns viktiga skrivningar om markpolitiken, till exempel ”För att på sikt klara bra tillgång till mark för bostadsbyggande till rimliga priser är en grundlig genomgång av mark- och exploateringspolitiken nödvändig.” Dessvärre har vi inte sett något av denna genomgång men vi ger inte upp. Boverkets marknadsrapport: http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Marknadsrapport-Last-lage-pa-bostadsmarknaden/ SKL rapport: http://www.skl.se/press/debattartiklar/regeringen-behover-bredda-arbetet-for-okat-bostadsbyggande Här finns tidigare blogginlägg om Boverket och bostadspolitiken. https://larsbjurstrom.wordpress.com/2013/11/13/cynismen-pa-boverket/ Här finns Gotlands bostadsförsörjningsplan http://gotland.se/13032