Rättvisa genom demokrati

september 7, 2017

Det är med stärkt och utökad demokrati som vänstern ska möta högervridningen och alltmer av marknadsstyrning. Alltför ofta ramlar vänstern i fällan och använder ”valfrihetsargumentet” som ett sätt att öka demokratin och alltför sällan talar och agerar vänstern för att på riktigt utveckla demokratin. Framförallt tänker jag på minskade möjligheter eller försvagade möjligheter för den lokala demokratiska nivån. Kommunerna och den kommunala självstyrelsen har ingen framskjuten plats i vänsterns politiska agenda.

Nu senast redovisas att Vänsterpartiet och den rödgröna regeringen vill avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft. Jag är mycket positiv till vindkraft men tycker ändå att ett starkt lokalt inflytande är viktigt. Dels därför att det stärker demokratin men utan tvekan så kan en stor vindkraftutbyggnad ha stor inverkan på hur en kommun kan utvecklas.

När det gäller just vindkraften går det möjligen att argumentera för att det är en mycket angelägen fråga ur nationell synpunkt men då borde givetvis också markägarnas ”veto” upphävas, men några sådana förslag verkar inte komma. Ägarmakten verkar viktigare än den lokala demokratin…

Andra frågor där jag tycker att Vänsterpartiet agerar utan tanke på lokal demokrati är förslagen om förstatligande och skolan och förslag om ett statligt bostadsbolag. I det senare fallet vore väl en rejäl uppryckning av regelverket för de kommunägda allmännyttiga bostadsföretagen en bättre väg.


Vem äger vinden/vindkraften?

februari 10, 2013

Kaliber (P 1) gör idag en historia av att en del kommuner kräver att energibolag som bygger vindkraftverk ska kompensera skada eller bidra till den lokala utvecklingen genom en så kallad bygdepeng. Historien som Kaliber gör handlar om lagligheten och i några fall en liten tveksamhet i argumentationen från kommunsidan.

En aspekt som uppenbarligen inte fick plats i programmet var ett resonemang om och en belysning av markägarnas intäkter när ett vindkraftverk sätts upp. Min bild, men den är byggd på hörsägen och därför osäker, är att markägarna får god ersättning få ett ingrepp som i många fall är ganska begränsat. I många fall är det grannar och andra intressenter som påverkas minst lika mycket som markägaren.

För det är förstås en viktig fråga vem som ska kunna ta betalt för att vinden utnyttjas till elproduktion. Idag har vi ju ett system med elcertifikat som gör att vi alla är med och betalar för elen som kommer från vindkraften. Det kan ju knappast vara meningen att elcertifikaten ska göra det möjligt för markägare (eller grannar) att få orimlig ersättning för en energiproduktion som det finns starka önskemål att vi ska få mer av.

Det finns en hel del som talar för att markägare kommer att bli stora vinnare i den energiomställning som vi sedan en tid har inlett. Markpriserna på jord- och skogsbruksfastigheter har också stigit kraftigt, inte just de allra senaste åren men under en lite längre tidsperiod. Hur stora vinster ska en del enskilda tillåtas göra när energiomställningen på allvar tar fart. Den frågan borde diskuteras mer. Jag är övertygad om att det var den här insikten som gjorde att Centern kunde mobiliseras i ett starkt motstånd mot kärnkraften. Det fanns ett markägarnas egenintresse helt enkelt men säkert också en hel del andra som hade andra skäl.

Jag tycker det är rimligt att det lokala samhället får del av olika former av exploatering av naturresurser. En del av detta kan säkert kanaliseras via kommunerna. Men visst finns svårigheter att hitta en metod för detta. Ska en lönsam guldgruva ge mer än brytning av järnmalm? Ska en ekonomisk kompensation kunna ersätta hårda miljökrav?

Jag tycker att Vänsterpartiets förslag om en gruvskatt är ett bra steg på vägen men gruvskatten täcker ju inte heller hela frågan.

Tyvärr blir det ibland lite förenklade historier när en del programmakare ”granskar” som de kallar det. Så blev det nog den här gången men det är inte min främsta invändning. Min främsta invändning är massmedia förkärlek att döma ut lokala politiska instanser. Jag tror att de är en viktig del av en levande demokrati, därmed inte sagt att de ska få göra vad som helst men hellre lokala politiska avgöranden än mer beslut av domstolar.